Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży produktów na stronie kasiasokolowska.pl prowadzany jest przez Katarzynę Sokołowską prowadzącą działalność gospodarczą jako  Katarzyna Sokołowska dzieci na językach z/s w Warszawie ,  NIP 7531643562,  Zwana w dalszej części „Sklepem”, „Sprzedającym”.

Definicje:

Sprzedający/ Sklep:  dane firmy , dostępny pod adresem: katarzynasokolowska.pl.

Sprzedawca: Katarzyna Sokołowska, ul. Jana Kochanowskiego, nr 5, lok. 77, 01-864 Warszawa.

Numer konta bankowego Sklepu: RACHUNKU24 1950 0001 2006 0478 1756 0002

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, płyty CD  będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu w sklepie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Cena – cena brutto  samego produktu  bez  kosztów wysyłki.

Zamówienie: Złożenie zamówienia na  produkt przez formularz zamówienia na stronie katarzynasokolowska.pl

Dane osobowe – imię, nazwisko,  adres, e-mail, numer tel.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: katarzynasokolowska.pl

1. Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający sprzedaje Kupującemu płyty w formie CD oraz inne produkty dostępne aktualnie w ofercie sklepu.
 2. Dokonanie zakupu będzie możliwe poprzez formularz zamówienia.

 3. Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego usług świadczonych przez Sklep /stronę internetową w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 4. Kupujący nie jest uprawniony do publikacji, dystrybucji, powielania, komercyjnego wykorzystania usuwania oznaczeń właściciela  produktów dostępnych w sklepie czy rozpowszechniania tych produktów bez zgody Sprzedającego.

 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Kupującego części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zasady złożenia zamówienia
 1. Kupujący składa zamówienie na stronie  poprzez formularz zamówienia.

 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący wybiera produkt a następnie umieszcza go w Koszu, wybiera formę płatności, podaje dane osobowe lub dane do faktury  oraz wyraża odpowiednie zgody przy formularzu zamówień.

 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktu będących przedmiotem zamówienia.

 5. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe tj. adres e-mail, dane do faktury. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.

 6. Płatność może być dokonana za pomocą przelewu na wskazany numer konta

 7. Zamówienie zawierające produkt zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.

3. Realizacja zamówień
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni roboczych od wpływu całej kwoty na konto sklepu.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
4. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący  wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego  weszła w posiadanie tego produktu.
  2. w którym Kupujący  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Kupujący  może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu  w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Reklamacje
 1. Kupujący może zgłosićreklamację jeśli zakupiony produkt jest uszkodzony, nie uruchamia się.
 2. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania reaklamacji ustosunkuje się do reklamacji powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
 3. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu lub skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta.
 4. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
7. Dane osobowe, newsletter, pliki cookies
 1. Kupujący, który zamówi usługę Newslettera będzie otrzymywać e-mail z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach jakie oferuje sklep i pozostałych informacjach związanych z działalnością sklepu i Sprzedającego.
 2. W celu otrzymania Neesletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Neslettera.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.
8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin  może ulec zmianie i o  treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie: kasiasokolowska.pl
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: kasia@kasiasokolowska.pl